کیج و کیسه

سازنده تجهیزات جانبی غبارگیر (سبد،کیسه،ونتوری، اسکرو و…..)نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون