• اندازه گيري پارامترهاي شیمیایی آلاينده­ آب و پساب نظیر :اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، BOD،COD، PH، TSS ،TDS، نیتریت، نیترات، سولفات، فسفات، کلرید، کلرآزاد،  آهن II، آهن کل، کلسیم، منیزیم،سختی کل، قلیائیت، دترجنت، آمونیاک، سیانید و….
  • انجام تست های میکروبی آب و پساب (توتال و فکال کلیفرم)

برخی از تجهیزات و  دستگاه های موجود در آزمایشگاه شامل:

اسپکتروفوتومتر HACH

اسپکتروفوتومتر HACH

 

 

مولتی متر HACH HQD به انضمام پروپهای PH، EC و BOD 

HACH HQD

 

راکتور HACH COD

راکتور COD

 

کدورت سنج HACH

 

اتوکلاو

انکوباتور

آون و …..

 

 نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون