هود مجفظه ای

هودها برای جمع آوری آلاینده ها (گازها یا ذرات) از هوای محل کوره استفاده قرار می گیرند. یک هود علاوه بر آلاینده ها حجم زیادی از هوای محیط را حمع آوری می کند. هر چه فاصله بین هود و منبع آلودگی بیشتر باشد دبی حجمی هوای ورودی به هود نیز بیشتر خواهد بود. به دلیل ایتکه هزینه اکثر سیستم های کنترل آلودگی با دبی حجمی کل جریان متناسب است باید در تعیین مدل، اندازه و محل قرارگیری هود کاملاً دقت نمود. طراحی مناسب هود باعث حفاظت سیستم تنفسی بدن کارگران و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت انجام عمیات می شود. در صورت طراحی دقیق هر دو شرایط عملیاتی آن هزینه کل تهویه و سیستم کنترل کاهش می یابد.
هودهای محفظه ای نفاط انتشار فرایند را کاملاً احاطه می کنند و برای سرعت های سطحی طراحی می شوند.

 نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون